Yritys | Peittauspalvelut | Pakkauspalvelut | Tilaus | Yhteystiedot | Tiedotteet

SUURONNETTOMUUDEN VARALTA YLEISÖLLE ANNETTAVAT TIEDOT

Tuotantolaitoksen nimi ja osoite:
Sahlsten Pakkaus Oy
Pansiontie 56, 20240 TURKU

Tiedottajan nimi:
Sami Sahlsten, VTJ, insinööri

Vahvistamme, että pintakäsittelylaitoksemme noudattaa kemikaaliturvallisuuslain390/2005, asetuksien 855/2012,856/2012 ja 685/2012 säännöksiä ja hallinnollisia määräyksiä. Toimintaan on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lupa 980/36/2014. Laitos on toimintaperiaateasiakirja velvollinen, kemikaalien käsittely ja varastointi on laajamittaista.

Tuotantolaitokesen toiminnan kuvaus:
Pintakäsittelylaitoksessa peitataan ruostumatonta- ja haponkestävää terästä. Peittaus suoritetaan 70m3 altaassa jonne kappaleet lasketaan muutamaksi tunniksi. Tämän jälkeen tuote huuhdellaan vesialtaassa ja lopuksi vielä pestään painepesurilla.

Tuotantolaitoksen suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat aineet:
Allaspeittaushappo, joka koostuu seuraavasti:
Fluorivetyhappo noin 4%, H301, H310, H331, vaaraominaisuudet myrkyllinen ja syövyttävä
Typpihappo noin 15%, H314, vaaraominaisuudet syövyttävä
Vesi noin 81%
Huomiosana: Vaara

Kemikaaliluettelo: (Tarkempi luettelo nähtävissä yrityksen tiloissa, Pansiontiellä, Turussa)
Allaspeittaushappo, käytössä noin 70m3, vaara, H301, H310, H331
Ruiskupeittausaine, käytössä noin 100kg, vaara, H301, H310, H331
Vedenpuhdistuskemikaalit, käytössä noin 700kg, vaara,H290,H314,H319,H332,H335

Suuronnettomuusvaarat:
- Tulipalossa mahdollisesti syntyvät myrkylliset kaasut, jotka voivat levitä tuulen mukana lähialueille. Käytössä olevat aineet eivät kuitenkaan ole palavia, joten mahdollisten myrkyllisten kaasujen muodostuminen johtuu lähinnä rakennuksen rakenteiden palamisesta.
- Altaan vuotaminen maaperään.

Velvollisuutemme on ryhtyä kaikkiin asianmukaisiin toimiin, jotta onnettomuudet voidaan ennalta ehkäistä. Onnettomuuksien varalta järjestämme säännöllisesti harjoituksia henkilökunnan kanssa sekä ajoittain myös pelastuslaitoksen kanssa, jotta suuronnettomuuksissa voidaan toimia asianmukaisesti ja minimoida niiden seuraukset.

Tehdasalueen sisällä onnettomuudesta tiedotetaan toiminnanharjoittajan toimesta alueen yrityksiä. Alueen ulkopuolella tiedottamisen hoitaa poliisi ja pelastuslaitos.

Alueen väestön suojaustoiminta noudattaa kaasuvaaran toimintaohjeita, eli ikkunat ja ilmastointi suljetaan sekä pysytellään sisätiloissa ja odotetaan viranomaisten ohjeita.

Pelastussuunnitelmassa on myös huomioitu onnettomuusalueen ulkopuolelle ulottuvia seurauksia ja niiden mahdollisesta hallinnasta.

Kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin vastaa laitoksen kemikaalivalvoja Sami Sahlsten.
TUKES on suorittanut tuotantolaitoksella tarkastuksen viimeksi vuonna 2018.
made by TAIDEA